Tienpuntenplan

Wij willen de armoede structureel verlichten!

Wie zijn wij? Wij zijn een groep vrijwilligers en ambassadeurs verbonden aan de Voedselbank Groningen. Aanleiding in 2017 voor het opstellen van een Tienpuntenplan voor armoedebestrijding is dat Groningen nog steeds in de top drie van armste steden van Nederland staat en armoede wel verlicht wordt, maar het aantal mensen in armoede niet vermindert, ondanks alle inspanningen. Systematische problemen die aantoonbaar de oorzaak van de armoede zijn met name rondom schulden, zijn met dit plan afgelopen jaren onder de aandacht gebracht bij gemeenten, maatschappelijke organisaties en politieke partijen. In de komende jaren willen we dit plan clusteren tot bewustwording rondom 3 thema’s: Schuldhulpverlening, Kinderen en Verbinding. Daarmee blijven we inzetten op samen werken tegen armoede.

De punten brengen we onder de aandacht bij een breed publiek voor bewustwording over de ernst van de armoedeproblematiek in Groningen. Daarmee laten we iedereen die belangstelling heeft meedenken over en meewerken aan oplossingen om het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft te minimaliseren.

We houden drie keer per jaar een panelonderzoek in Groningen onder mensen die zelf in armoede leven, maar ook onder hulpverleners, vrijwilligers en andere betrokkenen. We stellen vragen over de thema’s in het tienpuntenplan en laten de mensen van het panel weten wat de antwoorden zijn én welke acties we gaan ondernemen. (verwijs naar de resultaten).

Documentairemaker Colin Mooijman van OOGTV zoekt naar de problemen en de oplossingen van het armoedevraagstuk in Groningen. ‘Perspectief’ is een documentaire van streekomroep OOG gemaakt met ondersteuning van het H.S. Kammingafonds en het Mamamini Goededoelenfonds.

Congres Alliantie van Kracht:

Aan de slag met Armoede
Half oktober vond er een digitaal congres plaats, georganiseerd door de Alliantie van kracht. De RUG startte het congres met een onderzoek naar intergenerationele armoede. Ze constateren dat elke gezin en elk huishouden vaak anders is, met een verschillende beleving en een andere ondersteuningsbehoefte.